ANMÄLAN OM INFÖRSEL AV JORD-, SCHAKT - OCH BERGMASSOR

ALLMÄNT

Syftet med anmälan om införsel av massor till Frentab Återvinnings anläggningar är att säkerställa att vi efterlever de skyldigheter i gällande lagstiftning samt vad som åläggs i myndigheternas beslut.

Genom att styra mottagningen av materialet säkerställer vi också att det inte är olämpligt att hantera, förvara eller använda ur miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt samt att produktionsprocessen inte försvåras tekniskt.

ANMÄLAN OM INFÖRSEL

För att få föra in massor, måste avlämnaren ha gjort en anmälan till anläggningen och fått ett godkännande. Anmälan ska göras för respektive projekt alternativ vid större projekt för respektive etapp. Samråd med mottagande anläggning om detta.

Avlämnare av massor är i första hand den som äger eller producerar materialet, vilket även kan vara densamma som den som transporterar det. I andra hand avses den som transporterar materialet.

Frentab Återvinnings anläggningar mottas endast massor med klassning, mindre än ringa risk (MRR enligt NV 2010:1). För massor med högre föroreningsinnehåll, kontakta den mottagande anläggningen.

VAR OBSERVANT

Risk för föroreningar är främst kopplat till den typ av verksamhet som har bedrivits på platsen genom åren. Glöm inte heller verksamheter som har pågått längre tillbaka i tiden!

I vissa områden kan man stöta på berg med höga sulfidhalter samt radonvärden.

BIFOGAD INFORMATION – SPECIFIKA UPPGIFTER

Kommer massorna från stadsplanerat område eller industriområde behöver alltid kompletterande information bifogas. Sådan information kan t.ex. vara resultat från provtagning (t.ex. PAH:er, olja, metaller), riskinventeringar eller andra viktiga uppgifter om objektet.

För införsel av berg måste analysrapporter bifogas avseende sulfid och radon.

Vid våra anläggningar kan inspelning av verksamhetsområdet via drönare ske. Detta på grund av rättslig förpliktelse, tex att till miljömyndigheten visa på utformningen av verksamhetsområdet.


Förutom information om föroreningsinnehåll, innan införsel av massor, förbehåller sig Frentab Återvinning rätten att efterfråga om kompletterande uppgifter om mer teknisk karaktär, så som marktekniska undersökningar eller annat.

ANSVAR VID FELAKTIGA UPPGFITER

Personalen på plats kontrollerar samtliga massor okulärt och avgör klassningen.

Frentab Återvinning förbehåller sig rätten att avvisa leveranser av massor om de misstänks vara förorenade, ej redovisade eller ej föranmälda.

Om det visar sig att inlevererat material innehåller, eller kan misstänkas innehålla, föroreningar över de nivåer som gäller för anläggningen kommer materialet att transporteras till en godkänd avfallsmottagare.

Kostnader för analys, transport, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller transportör som levererat materialet. Dessutom kan en avgift på 10 000 kronor tillkomma.

HJÄLP MED ANALYSER

Behöver ni hjälp med analyser kontakta vänligen Victor Steffansson på Envytech, tel 070-402 81 10. Hänvisa till Frentab Återvinning AB. ‌